Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Γηροκομείο Αθηνών

Αθήνα 29 Ιουνίου 2020

Αρ. Πρωτ: 714

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1.-Η ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ (εφεξής αναφερόμενη ως «ΕΕΑ» ή ως «Γηροκομείο») είναι φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο έχει σκοπό κυρίως την δωρεάν αρωγή , διαμονή , σίτιση , ιατρική παρακολούθηση , πρόσκαιρη νοσηλεία ή και οργανωμένη περίθαλψη στο εις Αθήνα κείμενο καθίδρυμά της ή σε άλλους χώρους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό , προσώπων ενδεών , τα οποία δεν έχουν κανένα πόρο ζωής και αδυνατούν να εργασθούν ένεκα ασθένειας ή γήρατος , σε κάθε περίπτωση άνω των εξήντα οκτώ (68) ετών .

Εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Κηφισίας αρ.137 και Λάμψα αρ.2 και διοικείται από Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο διορισμένο σύμφωνα  με την  884/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

2.1.-Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1/10-6-2020 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου , η ΕΕΑ , καλεί ενδιαφερόμενους σε Δημόσιο πλειοδοτικό  διαγωνισμό δια κλειστών προσφορών , για την αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της , το οποίο ευρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Βερανζέρου 12 στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από της οδού Πατησίων -Βερανζέρου – Γ ‘ Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη , να υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην έδρα της ΕΕΑ (Λ. Κηφισίας 137 και Λάμψα 2 , είσοδος από Λάμψα 2) έως της 13:00 της 24ης  Ιουλίου 2020 , όπου και θα λάβει χώρα ο διαγωνισμός. Η απόφαση να δημοσιευθεί έως Τετάρτη  1 Ιουλίου 2020 όπως προβλέπεται νόμιμα.

2.2.-Το ακίνητο αποτελείται από υπόγειους και υπέργειους ορόφους ,ημιτελές , έκαστος των οποίων βάσει της αδείας , έχει εμβαδόν σε τμ :

Γ.Υπόγειο  527
Β.Υπόγειο 610
Α.Υπόγειο 542
Ισόγειο      518
Ημιόροφος 440
1ος Όροφος 440
2ος Όροφος 440
3ος Όροφος 440
4ος Όροφος  440
5ος Όροφος  440
6ος Όροφος  440
7ος Όροφος  392 1η εσοχή
8ος Όροφος  344 2η εσοχή

2.3.-Το ακίνητο κατασκευάστηκε με την υπ’ αριθμ, 1240/74 άδεια οικοδομής που εξεδόθη από την Πολεοδομία Αθηνών για εννιαόροφο ξενοδοχείο μετά δώματος και υπογείων και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτηρίου και μόνο αυτός .

Η ΕΕΑ είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση αξιοποίησης , χωρίς περιορισμό , σχετιζόμενο με τη χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ή το εύρος των οικοδομικών εργασιών τις οποίες θα πραγματοποιήσει ο πλειοδότης με δικές του αποκλειστικά δαπάνες .

Ο Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός θα γίνει με κλειστές προσφορές με τους εξής όρους:

1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό αδιαφανή φάκελο , από τον ενδιαφερόμενο είτε αυτοπροσώπως , είτε με εκπρόσωπό του , νομίμως εξουσιοδοτημένο , με υπογραφή νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (και  ηλεκτρονικά ) .

Η υποβολή προσφοράς ενδιαφερόμενου για λογαριασμό τρίτων , είναι δυνατή , εφόσον δηλώνεται στη σχετική προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου επιθυμείται να γίνει τελικά η εκμίσθωση του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας.

Κάθε κλειστός φάκελος περιέχει μια μόνο προσφορά η οποία δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει όρους , αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που ενδεχομένως δημιουργούν αβεβαιότητα .

Κάθε κλειστός φάκελος πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει :

Τα στοιχεία του προσφέροντος , δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία και τα στοιχεία του/των νομίμων εκπροσώπου/ων (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση , τηλέφωνο και ΑΔΤ (για ΦΠ) , Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. (για ΦΠ και ΝΠ).

Αναλυτική περιγραφή της προσφοράς , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης .

Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας , τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα .

Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση της καταστάσεως του ακινήτου μετά από δική του (ή εκπροσώπου του ) αυτοψία σε αυτό και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ως έχει κατάστασή του .

Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τον κατωτέρω όρο 2 της παρούσης .

Ημερομηνία και υπογραφή του προσφέροντος .

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Νομικό Πρόσωπο , απαιτείται να συνυποβληθούν στοιχεία νομιμοποίησης του υπογράφοντος τα ανωτέρω έγγραφα για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου.

2.-ΕΓΓΥΗΣΗ

Οποιοσδήποτε θέλει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να συνυποβάλλει , μαζί με την προσφορά , εγγυητική επιστολή αξίας 50.000 ευρώ .

Η εγγυητική επιστολή του προσώπου που δεν θα έχει πλειοδοτήσει στον διαγωνισμό , θα επιστραφεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης με τον πλειοδότη.

Η εγγυητική επιστολή του πλειοδότη θα επιστραφεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης και θα προσκομισθεί νέα εγγυητική επιστολή στο πλαίσιο της μισθωτικής σχέσης , είτε μέσω εγγυητικής επιστολής , είτε μέσω κατάθεσης χρημάτων , ποσού ίσου με τρία (3) μηνιαία μισθώματα .

3.-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στις 13:00 της 24ης  Ιουλίου 2020 , στην έδρα της ΕΕΑ (Λ Κηφισίας 137 και Λάμψα 2 είσοδος από Λάμψα 2 ) ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΑ και  Πρόεδρος της ορισθείσας από το ΔΣ επιτροπής   ή άλλος εκπρόσωπος της ΕΕΑ , θα ανοίξει ενώπιων της επιτροπής, τους φακέλους με τις προσφορές που θα έχουν υποβληθεί , οι οποίες θα μονογραφηθούν από όλους τους παριστάμενους μέλη της επιτροπής . Λόγω της ιδιαιτερότητας της μεθόδου αξιολόγησης , η απόφαση για την ανακήρυξη του πλειοδότη θα ληφθεί εντός 5 ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού .

4.-ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η καλύτερη οικονομική προσφορά .

5.-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Ο μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνες του το μίσθιο κατά κινδύνων πυρός/σεισμού/αστικής ευθύνης έναντι τρίτων , με ασφαλιζόμενα ποσά που αντιστοιχούν στην αξία του κτιρίου , είτε του υφιστάμενου είτε του τυχόν νέου .

 

6.-ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη λήψη κάθε αναγκαίας άδειας από τις αρμόδιες αρχές καθώς και για την τήρηση της Πολεοδομικής , Φορολογικής , Ασφαλιστικής και όποιας άλλης νομοθεσίας . Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διακοπή της μίσθωσης που οφείλεται σε μη χορήγηση άδειας από την αρμόδια Αρχή ή άλλο νομικό πρόβλημα .

7.-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕΑ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεν είναι δεσμευτικές για την ΕΕΑ , η οποία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εκμίσθωση του ακινήτου σε όσους θα λάβουν μέρος στη διαδικασία . Ακόμη έχει το δικαίωμα , κατά την απόλυτη κρίση της , να μην προβεί στην εκμίσθωση του ακινήτου , να ματαιώσει την εν λόγω διαδικασία ή να επαναλάβει , με αυτή τη μορφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και ανεξαρτήτως του ύψους του τιμήματος της προσφοράς .

Οποιαδήποτε ευθύνη της ΕΕΑ για τις ανωτέρω ενέργειες της ή τυχόν παραλήψεις της στα πλαίσια του διαγωνισμού , αλλά και μετά τη διενέργεια αυτού , μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης , συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης από διαπραγματεύσεις , προς οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι παραιτούνται ρητώς , δια της παραλαβής του παρόντος , οποιασδήποτε αξίωσης τους κατά της ΕΕΑ που να απορρέει από τα ανωτέρω ή να συνδέεται με αυτά .

Σε περίπτωση που ματαιωθεί ο διαγωνισμός για οποιοδήποτε λόγο , η εγγύηση θα επιστραφεί , ενώ σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης , από παράλειψη ή υπαιτιότητα του πλειοδότη , το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ της ΕΕΑ .

Σε περίπτωση μη υπογραφής σύμβασης με τον πλειοδότη , η ΕΕΑ δικαιούται να απευθύνεται για υπογραφής σύμβασης στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ακολουθώντας την σειρά αξιολόγησης των προσφορών τους.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία ακινήτων της ΕΕΑ .

(eea.akinita@gmail.com , 211 4117683 , 6938641978)

Αθήνα  29 Ιουνίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

ΖΩΗΣ ΘΡ. ΚΟΛΙΟΣ

Pin It on Pinterest