Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Γηροκομείο Αθηνών

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ : 1234

Η ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ (εφεξής αναφερόμενη ως ‘ΕΕΑ’ ή ως ‘γηροκομείο’) είναι φιλανθρωπικό σωματείο, το οποίο έχει σκοπό κυρίως τη δωρεάν αρωγή, διαμονή, σίτιση, ιατρική παρακολούθηση, πρόσκαιρη νοσηλεία ή και οργανωμένη περίθαλψη στο εις την Αθήνα κείμενο καθίδρυμά της, ή σε άλλους χώρους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό, προσώπων ενδεών, τα οποία δεν έχουν κανένα πόρο ζωής και αδυνατούν να εργασθούν ένεκα ασθενείας ή γήρατος, σε κάθε περίπτωση άνω των εξήντα οκτώ (68) ετών.

Εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Κηφισίας αρ. 137 και Λάμψα αρ. 2 σε χώρο 55 στρεμμάτων,  στον οποίο έχουν κατασκευαστεί 10 περίπτερα  και διοικείται από προσωρινή διοίκηση διορισμένη με την από 28.6.2018 προσωρινή διαταγή εκδοθείσα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Εκπληρώνοντας τον καταστατικό της σκοπό η ΕΕΑ φιλοξενεί στα τρία περίπτερα, που λειτουργούν σήμερα στην έκταση του χώρου της, 110 ηλικιωμένους με δυνατότητα μελλοντικής φιλοξενίας και στα υπόλοιπα περίπτερα άλλων 300 περίπου  ηλικιωμένων.

Τα τελευταία έτη παρουσιάζεται λόγω της έλλειψης ταμειακής ρευστότητας και έντονων οικονομικών προβλημάτων, αδυναμία σύναψης συμβάσεων με εταιρείες παροχής σίτισης στους ηλικιωμένους, λόγω και του κόστους της ιδιαίτερης και ποικίλλων αναγκών διατροφής των ηλικιωμένων και της έλλειψης δυνατότητας πληρωμής του τιμήματος αυτών.

Κατόπιν της  με αριθμό 11/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η ΕΕΑ καλεί επιχειρήσεις  στον τομέα μαζικής εστίασης,  που ενδιαφέρονται για την παροχή σίτισης στους διαβιούντες ηλικιωμένους,   να καταθέσουν προσφορές για το έργο της κάλυψης των αναγκών σίτισης με παρασκευή  γευμάτων (μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό), αφού επισκεφθούν τους χώρους του μαγειρείου και προβούν σε εκτιμήσεις, με τους  κατωτέρω ή καλύτερους όρους .

Ι. Στο χώρο της ΕΕΑ κατασκευάστηκε χώρος μαγειρείων. Τα μαγειρεία αποτελούνται από μία ισόγεια αίθουσα εμβαδού περίπου 300 τ.μ. και ένα υπόγειο εμβαδού περίπου 300 τ.μ. Εξ αυτών χώρος 100Μ2, έχει διαχωρισθεί από τον υπόλοιπο στο ισόγειο,  για την κάλυψη των προϋποθέσεων αδειοδότησης των περιπτέρων  και  θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διανομής των γευμάτων κλπ.   Έξω από τον χώρο αυτό – αίθουσα – είναι κατασκευασμένη ράμπα για την εύκολη μεταφορά προϊόντων. Στο χώρο του υπογείου υπάρχουν αποθήκες – ψυκτικοί θάλαμοι και WC που δεν χρησιμοποιούνται και λειτουργεί μόνο το ασανσέρ επικοινωνίας ισογείου με υπόγειο, από το οποίο γίνεται η τροφοδοσία των πρώτων υλών από τον εξωτερικό χώρο στο χώρο του μαγειρείου στο ισόγειο.

Στο χώρο των μαγειρείων, πλέον λειτουργεί ελάχιστος εξοπλισμός προς παρασκευή γευμάτων, και οι εγκαταστάσεις του υπογείου χρήζουν ανακαινίσεως .

ΙΙ.Α. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται (εφεξής αναφερόμενοι ως ‘ενδιαφερόμενοι’) να αναλάβουν το προαναφερθέν έργο πλήρους κάλυψης των αναγκών σίτισης ( μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό) των εντός των εγκαταστάσεων του Γηροκομείου εκάστοτε διαβιούντων ηλικιωμένων,  θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης 110 σήμερα ηλικιωμένων και σταδιακά άμεσα για το επόμενο διάστημα 150 ηλικιωμένων (και μελλοντικά 400 ηλικιωμένων με αναδιαπραγμάτευση του όρου της συμβάσεως που αφορά τον χρόνο ισχύος της) που διαβιούν στους χώρους της ΕΕΑ επί της οδού Κηφισίας αρ. 137 και Λάμψα 2 με ειδικό διατροφολόγιο που θα υποδειχθεί και θα υποδεικνύεται ανά δεκαήμερο, κατ’ είδος και ποσότητα από διατροφολόγο, με την παροχή ολοήμερων γευμάτων επτά ημέρες την εβδομάδα, (μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό), παρασκευάζοντας αυτά στους χώρους των μαγειρείων της ΕΕΑ, τους οποίους θα ανακαινίσουν στο υπόγειο ( αφού το ισόγειο θα παραδοθεί πλήρως ανακαινισμένο) και θα συντηρούν προς το σκοπό αυτό, ιδίοις εξόδοις, τον εκεί εξοπλισμό, με  δαπάνες του ενδιαφερομένου που θα επιλεγεί.   Για όσο χρονικό διάστημα θα παρέχεται το ένα μεσημεριανό γεύμα από το Δημοτικό Βρεφοκομείο θα αποτελεί περιεχόμενο του έργου η παρασκευή του απογευματινού και βραδινού γεύματος για πέντε ημέρες την εβδομάδα και τα τρία γεύματα για το Σαββατοκύριακο.

Β. Ο ενδιαφερόμενος θα παρέχει δωρεάν σίτιση για χρονικό διάστημα πέντε ετών, κατόπιν σχετικής συμβάσεως που θα υπογραφεί και με τους ειδικότερους αυτής όρους που θα εγκριθούν ως προσφορότεροι από το ΔΣ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της συμβάσεως, και μηνιαίο μίσθωμα, χωρίς χρέωση και οικονομικό κόστος για την ΕΕΑ, με  αντάλλαγμα την δυνατότητα χρήσης εκ μέρους του ενδιαφερομένου των εγκαταστάσεων του μαγειρείου της ΕΕΑ, οι οποίες θα παραχωρηθούν στον ίδιο για παρασκευή φαγητού μεγαλύτερης ποσότητας από τον αριθμό των φιλοξενουμένων στο ΕΕΑ, με την ταυτόχρονη υποχρέωση του ενδιαφερομένου να προβεί, ιδίαις δαπάναις, στην επιδιόρθωση και τη συντήρηση του παγίου εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του μαγειρείου του Γηροκομείου Αθηνών, του υπογείου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΙΙΙ. Η  σύμβαση που θα συναφθεί επ’ ουδενί δεν δύναται να θεωρηθεί ως χαριστική, επειδή ακριβώς τα μέρη θα έχουν αμοιβαίες υποχρεώσεις προς παροχή και αντίστοιχες αξιώσεις από το αντισυμβαλλόμενό τους μέρος. Ειδικότερα, η σύμβαση θα φέρει το χαρακτήρα μεικτής αμφοτεροβαρούς συμβάσεως με κύριο αντικείμενο την επ’ ανταλλάγματι παροχή έργου εκ μέρους του ενδιαφερομένου  προς την  ΕΕΑ, υποχρεουμένου του ενδιαφερομένου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να δαπανά τα αναγκαία κεφάλαια προς ανακατασκευή ή/ και επισκευή των εγκαταστάσεων των μαγειρείων και παροχή σε χρήμα για την χρήση του χώρου, επιπροσθέτως, να παρέχει το έργο του στο Γηροκομείο Αθηνών, όπως αυτό προσδιορίζεται κατωτέρω, η δε ΕΕΑ οφείλει να παρέχει στον ενδιαφερόμενο , καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, την αναγκαία για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών παροχών των μερών χρήση του μαγειρείου του Γηροκομείου Αθηνών και για την παρασκευή φαγητού μεγαλύτερης ποσότητας από τον αριθμό των φιλοξενουμένων στο ΕΕΑ, όπερ θα συνιστά τη δική της αντιπαροχή σε είδος προς τον ενδιαφερόμενο.

Επιπλέον εκ του νόμου υποχρέωση του ενδιαφερομένου αποτελεί η τήρηση της υγειονομικής νομοθεσίας, ασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας, στην οποία οφείλει να συμμορφώνεται, και η εκ μέρους του προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκπλήρωση κάθε προβλεπομένης από την εν λόγω νομοθεσία υποχρέωσης για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών παροχών των μερών, προσέτι δε και της οικείας περί ωρών κοινής ησυχίας, αφού θα αποτελέσει συμβατικό όρο το να παρέχει τις υπηρεσίες του σεβόμενος, όχι μόνο την υγεία αλλά και την ησυχία των φιλοξενουμένων ηλικιωμένων. Περαιτέρω, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προβεί με ευθύνη, δαπάνες και επιμέλειά του σε κάθε απαιτουμένη ενέργεια για την έκδοση και τη διατήρηση σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης κάθε προβλεπομένης αδείας, έγκρισης κ.λπ. για τη νόμιμη λειτουργία του εντός των χώρων εκτέλεσης του έργου προς εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών παροχών των μερών.

Συγκεκριμένα:

α) Το ωράριο χρήσης του χώρου των μαγειρείων θα είναι από το πρωί έως αργά το απόγευμα και δεν θα γίνεται χρήση των μαγειρείων για παρασκευή φαγητού το βράδυ.

β) Οι παραδόσεις εμπορευμάτων προς χρήση για την παρασκευή των γευμάτων θα διενεργούνται σε ώρα που δεν θα εμποδίζεται η ξεκούραση και ηρεμία των ηλικιωμένων με τήρηση του ωραρίου κοινής ησυχίας.

γ) Για κάθε ενδεχομένη βλάβη ή ζημία που θα προκληθεί από τους υπαλλήλους ή προστηθέντες του ενδιαφερομένου εργολήπτη στα πράγματα και εγκαταστάσεις της ΕΕΑ υπεύθυνος για αποκατάσταση ή και αποζημίωση θα είναι ο ενδιαφερόμενος .

δ) ο ενδιαφερόμενος θα  υποχρεούται να αποθηκεύει τις πρώτες ύλες του και να εκτελεί το έργο παρασκευής των προϊόντων των προοριζομένων για τους φιλοξενουμένους του Γηροκομείου, εντός των εγκαταστάσεων του τελευταίου. Εξαίρεση επιτρέπεται σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις δεν επαρκούν, έχουν βλάβη, ή για κάθε λόγο ανώτερης βίας, όπως ιδίως εάν τίθεται ζήτημα υγείας και ασφάλειας των ηλικιωμένων της ΕΕΑ και του προσωπικού του ενδιαφερομένου.

ε) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών μέχρι της χρησιμοποίησής τους, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου και ευθύνεται μονομερώς για οποιαδήποτε συνέπεια προκύπτει από την μη καλή εφαρμογή των ανωτέρω. Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ενδιαφερόμενος θα είναι αστικά και ποινικά ο μόνος υπεύθυνος για ζημίες και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του, είτε στις κατασκευές, είτε στην ΕΕΑ είτε σε τρίτους λόγω  παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρμογή των όσων θα αναφέρονται στην σύμβαση.

στ) Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ασφαλίζει στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται κατά την επισκευή και/ ή συντήρηση του χώρου και κατά την διάρκεια της σύμβασης για την παρασκευή των γευμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, και να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία τους (ασφάλεια και υγιεινή) των εργαζομένων σ’ αυτόν, καθώς και να διατηρεί εν ισχύ τις απαραίτητες άδειες εργασίας.

ζ) Ο ενδιαφερόμενος θα παραδίδει το σύνολο του παρασκευαζομένου φαγητού  εντός των ορίων του μαγειρείου στο προσωπικό του Γηροκομείου, το οποίο και θα διανέμει το φαγητό στους ηλικιωμένους.

Παραβίαση των ανωτέρω θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

1. IV. Tο αργότερο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της υπογραφής της συμβάσεως ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αρχίσει την παράδοση φαγητού πλήρους διαιτολογίου, ακόμη και εάν δεν έχει αρχίσει η λειτουργία του εντός του Γηροκομείου Αθηνών μαγειρείου και οι δαπάνες μεταφοράς στην περίπτωση αυτή θα βαρύνουν τον ίδιο.

V. 1. Μετά τις ανωτέρω επισκευές του υπογείου, οι οποίες θα εκτελεσθούν με δαπάνες του ενδιαφερομένου, η ΕΕΑ θα διατηρεί, δαπάναις της, τις υποδομές (κτίριο, δίκτυο ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης και παροχή με τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα) κατάλληλες για την εκπλήρωση της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της και ο ενδιαφερόμενος οφείλει προς το σκοπό αυτό να διατηρεί τον εξοπλισμό κατάλληλο με δικές του δαπάνες.

Ειδικά για την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση για τις ανάγκες εκτέλεσης της σύμβασης και εκπλήρωσης των εκατέρωθεν συμβατικών παροχών των μερών θα προβλεφθεί στην σύμβαση να τοποθετηθούν με την νόμιμη διαδικασία μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, έτσι ώστε να καταλογίζονται και να καταβάλλονται οι δαπάνες αυτές από τον ενδιαφερόμενο.

2.Εάν, εξ υπαιτιότητος της ΕΕΑ, δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση ή/και υδροδότηση των χώρων της ΕΕΑ, και άρα και των μαγειρείων, θα προβλέπεται στην οικεία σύμβαση η δυνατότητα της θεραπείας του προβλήματος αυτού, δηλαδή της αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης ή/και υδροδότησης  των χώρων της ΕΕΑ, δαπάναις του ενδιαφερόμενου, ο οποίος, σε αντάλλαγμα, θα δικαιούται παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Ο παρών όρος θα  ισχύει εάν και εφόσον υπάρχει πρόβλημα, και μόνον κατόπιν σχετικής συμφωνίας της ΕΕΑ με τον ενδιαφερόμενο.

VI. 1. Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται πενταετής αρχόμενη από της έναρξης της υπογραφής της. Έξι μήνες πριν την λήξη του χρόνου της σύμβασης θα ακολουθήσει στάδιο διαπραγματεύσεων για την παράτασή της, των όρων,  καθορισθησομένων από τις τότε  συνθήκες ( αριθμός φιλοξενουμένων, απόσβεση δαπανών ανακαίνισης μαγειρείων κ.λπ.). 2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης λόγω λήξης του χρόνου της ή λόγω καταγγελίας των μερών, ο εξοπλισμός που ανήκει στην ΕΕΑ θα  παραμείνει στην ΕΕΑ, χωρίς δικαίωμα του ενδιαφερομένου για αποκατάσταση των σχετικών δαπανών, ή για αποζημίωση, ούτε και κατά τις διατάξεις περί διοίκησης αλλοτρίων ή αδικαιολογήτου πλουτισμού του ΑΚ για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει ποσά για την επισκευή ή συντήρησή του. Ο ενδιαφερόμενος – συμβαλλόμενος θα δικαιούται να λάβει  τον νέο εξοπλισμό που θα έχει τοποθετήσει προς χρήση στον χώρο των μαγειρείων και όχι αυτόν που έχει επισκευάσει και ανήκει στο ΕΕΑ.

Ο χώρος χρήζει ανακαινίσεως,  χρωματισμών, ηλεκτρολογικών  εργασιών στο υπόγειο στο οποίο παρατηρούνται υγρασίες , αφού το ισόγειο θα παραδοθεί πλήρως ανακαινισμένο. Όλες οι εργασίες ανακαίνισης του υπογείου θα γίνουν με δαπάνες του ενδιαφερομένου. Ο ενδιαφερόμενος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση της πολεοδομικής, ασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας. Εντός διμήνου από την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευών ή/και ανακαίνισης του υπογείου των μαγειρείων, ο ενδιαφερόμενος, σε συνεργασία με την ΕΕΑ, οφείλει να ετοιμάσει και να καταθέσει στις αρμόδιες Αρχές τις δέουσες αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικού HACCP  καθώς και άδεια λειτουργίας των μαγειρείων, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται.

Ως προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων – κλειστών προσφορών στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται: α) Πλήρη νομιμοποιητικά στοιχεία των ενδιαφερομένων και πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης αυτών ή περί μη διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, β) Όλες οι πιστοποιήσεις νόμιμης λειτουργίας, γ) συμφωνία σε όλους τους ανωτέρω όρους, ορίζεται η 22.7.2019  και μέχρι ώρα 16.00, με κατάθεση στο τμήμα πρωτοκόλλου της ΕΕΑ , (κτίριο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ, Γηροκομείο Αθηνών,  Λ. Κηφισίας 137 και Λάμψα 2,  Αμπελόκηποι, Αθήνα) .

 

Αθήνα,  7 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

ΖΩΗΣ Θ. ΚΟΛΙΟΣ

Pin It on Pinterest