Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Γηροκομείο Αθηνών

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ : 1231

 1. Το φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο – Πτωχοκομείο», εδρεύον στην Αθήνα, λεωφ. Κηφισίας 137, νομίμως εκπροσωπούμενο, καλούμενο εφ’ εξής χάριν συντομίας «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών», στην από 9ης Μαΐου 2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αποφάσισε να αναθέσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο την έναντι εργολαβικής αμοιβής δημιουργία και παράδοση κεντρικής βάσης δεδομένων (database) δια της πλήρους καταγραφής σε ψηφιοποιημένη μορφή του συνόλου των τίτλων κτήσης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της Ελεήμονος Εταιρίας Αθηνών, οι οποίοι τηρούνται εκ μέρους της σε έγχαρτη μορφή.
 2. Το παραδοτέο ενιαίο και αδιαίρετο έργο θα συνίσταται: (α) στη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων (database) με το πλήρως ψηφιοποιημένο αρχείο των τίτλων κτήσης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της Ελεήμονος Εταιρίας Αθηνών, (β) στην ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση του ψηφιοποιημένου αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα αναζήτησης και ανεύρεσης κάθε ταξινομηθέντος δεδομένου- τίτλου κτήσης εμπραγμάτου δικαιώματος βάσει των προσδιοριστικών στοιχείων του (ενδεικτικώς: τοποθεσία ακινήτου, είδος εμπραγμάτου δικαιώματος, στοιχεία δικαιοπαρόχου, ημερομηνία κτήσης), (γ) στην αποθήκευση του ψηφιοποιημένου αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή σε έναν ή περισσότερους υλικούς φορείς μόνιμης αποθήκευσης και ασφαλούς φύλαξής του με τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων και (δ) στην παράδοση των εν λόγω υλικών φορέων αποθήκευσης και φύλαξης στην Ελεήμονα Εταιρία Αθηνών με έγγραφη επεξήγηση της μεθόδου ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης και έγγραφες οδηγίες αναζήτησης και ανεύρεσης κάθε ψηφιοποιημένου δεδομένου και εν γένει χρήσης και λειτουργίας της κεντρικής βάσης δεδομένων.
 3. Παραδεκτές θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ρητή και σαφή μνεία κατ’ ελάχιστον των ακολούθως αναφερομένων στοιχείων, βάσει των οποίων θα εκτιμηθεί η καταλληλότητα κάθε προσφοράς:(α) Αναλυτική περιγραφή του έργου, περιλαμβάνουσα κατ’ ελάχιστον τις υπό στοιχεία (α) έως (δ) της §2 της παρούσης ενέργειες.(β) Οικονομική προσφορά εργολαβικής αμοιβής για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση και παράδοση του συνολικού έργου, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., με τη ρητή και σαφή μνεία, ότι σε περίπτωση σύναψης σύμβασης έργου ο ενδιαφερόμενος θα εγγυηθεί πλήρως τον προϋπολογισμό του για την εν λόγω εργολαβική αμοιβή και ότι σε αυτήν εξαντλείται κάθε οικονομική υποχρέωση της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών για την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τους όρους της σύμβασης έργου.

  (γ) Χρόνο εκτέλεσης και παράδοσης του έργου, ο οποίος θα συνιστά τη διάρκεια της σύμβασης έργου.

 4. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν εκ μέρους της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών έως την 22 Ιουλίου και ώρα 14.30. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το εμπρόθεσμο κρίνεται βάσει της ημερομηνίας ταχυδρομικής σήμανσης.
 5. Αντικατάσταση, ή διόρθωση της πρότασης, ή συμπλήρωση ενδεχομένως ελλειπόντων στοιχείων επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
 6. Πρόταση υποβληθείσα εκπροθέσμως και/ ή μη πληρούσα τους όρους της §3 της παρούσης πρόσκλησης δεν εξετάζεται και απορρίπτεται. Από τις προτάσεις που θα υποβληθούν εμπροθέσμως και παραδεκτώς θα επιλεγεί εκείνη που θα κριθεί πιο κατάλληλη και θα συναφθεί σύμβαση έργου με τον επιλεχθέντα υποψήφιο εργολήπτη βάσει της συμβατικής ελευθερίας. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του περιεχομένου κάθε υποβληθείσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελεήμων Εταρεία Αθηνών δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική ευχέρειά της η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Μόνη η υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνιστά ρητή συνομολόγηση εκ μέρους κάθε ενδιαφερομένου του εν λόγω δικαιώματος της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών.
 7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των επιλεχθέντων με άλλους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της παρούσης, ή ενδεχομένης νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 8. Η διαδικασία πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η ενδεχομένη επιλογή αντισυμβαλλομένου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης.
 9. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης έργου, ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια αυτής, η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών δικαιούται, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να συνάψει σύμβαση έργου με επόμενο αυτού ενδιαφερόμενο χωρίς περαιτέρω διαδικασία. Ομοίως, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασης έργου, η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών δικαιούται να προβεί σε αντικατάστασή του με επόμενο αυτού ενδιαφερόμενο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.

Αθήνα,    07 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

ΖΩΗΣ Θ. ΚΟΛΙΟΣ

Pin It on Pinterest