Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Γηροκομείο Αθηνών

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ : 1233

  1. Το φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο – Πτωχοκομείο», εδρεύον στην Αθήνα, λεωφ. Κηφισίας 137, νομίμως εκπροσωπούμενο, καλούμενο εφ’ εξής χάριν συντομίας «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών», τυγχάνει φιλανθρωπικό σωματείο, το οποίο έχει σκοπό κυρίως τη δωρεάν αρωγή, διαμονή, σίτιση, ιατρική παρακολούθηση, πρόσκαιρη νοσηλεία ή και οργανωμένη περίθαλψη στο εις την Αθήνα κείμενο καθίδρυμά του, ή σε άλλους χώρους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό, προσώπων ενδεών, τα οποία δεν έχουν κανένα πόρο ζωής και αδυνατούν να εργασθούν ένεκα ασθενείας ή γήρατος, σε κάθε περίπτωση άνω των εξήντα οκτώ (68) ετών.
  2. Η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών στην από 9ης Μαΐου 2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αποφάσισε να αναθέσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο την έναντι εργολαβικής αμοιβής εμπρόθεσμη και προσήκουσα υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης αναφορικώς με το σύνολο των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.
  3. Το παραδοτέο ενιαίο και αδιαίρετο έργο θα συνίσταται: (α) στην εμπρόθεσμη και προσήκουσα υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης αναφορικώς με το σύνολο των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της Ελεήμονος Εταιρίας Αθηνών επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να περιληφθούν αυτά στις αντίστοιχες κτηματολογικές εγγραφές, (β) στην εμπρόθεσμη και προσήκουσα διόρθωση και/ ή συμπλήρωση αντιστοίχων δηλώσεων, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί για λογαριασμό της Ελεήμονος Εταιρίας Αθηνών και (γ) στην παράδοση στην Ελεήμονα Εταιρία Αθηνών αποδεικτικών εγγράφων εκδοθέντων εκ μέρους των αρμοδίων Υπηρεσιών Κτηματογράφησης για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων.
  4. Παραδεκτές θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακολούθως αναφερόμενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα εκτιμηθεί η καταλληλότητα κάθε προσφοράς:

(α) Αναλυτική περιγραφή του έργου, περιλαμβάνουσα κατ’ ελάχιστον τις υπό στοιχεία (α) έως (γ) της §3 της παρούσης ενέργειες.

(β) Οικονομική προσφορά εργολαβικής αμοιβής για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση και παράδοση του συνολικού έργου, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., με τη ρητή και σαφή μνεία, ότι σε περίπτωση σύναψης σύμβασης έργου ο ενδιαφερόμενος θα εγγυηθεί πλήρως τον προϋπολογισμό του για την εν λόγω εργολαβική αμοιβή και ότι σε αυτήν εξαντλείται κάθε οικονομική υποχρέωση της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών για την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τους όρους της σύμβασης έργου.

(γ) Χρόνο εκτέλεσης και παράδοσης του έργου, ο οποίος θα συνιστά τη διάρκεια της σύμβασης έργου.

(δ)  Πλήρη νομιμοποιητικά στοιχεία των ενδιαφερομένων και πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης αυτών ή περί μη διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση.

(ε) Πιστοποίηση νόμιμης λειτουργίας και άσκησης επιτηδεύματος.

(στ) Συμφωνία σε όλους τους όρους της παρούσης πρόσκλησης.

  • Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν εκ μέρους της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών έως την 22 Ιουλίου και ώρα 15.00 (3:00 μ.μ.) με κατάθεση στο τμήμα πρωτοκόλλου της (κτίριο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ, Γηροκομείο Αθηνών, λεωφ. Κηφισίας 137 και Λάμψα 2, Αμπελόκηποι, Αθήνα). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το εμπρόθεσμο κρίνεται βάσει της ημερομηνίας ταχυδρομικής σήμανσης.
  • Αντικατάσταση, ή διόρθωση της πρότασης, ή συμπλήρωση ενδεχομένως ελλειπόντων στοιχείων επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
  • Πρόταση υποβληθείσα εκπροθέσμως και/ ή μη πληρούσα τους όρους της §4 της παρούσης πρόσκλησης δεν εξετάζεται και απορρίπτεται. Από τις προτάσεις που θα υποβληθούν εμπροθέσμως και παραδεκτώς θα επιλεγεί εκείνη που θα κριθεί πιο κατάλληλη και θα συναφθεί σύμβαση έργου με τον επιλεχθέντα υποψήφιο εργολήπτη βάσει της συμβατικής ελευθερίας. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του περιεχομένου κάθε υποβληθείσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική ευχέρειά της η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Μόνη η υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνιστά ρητή συνομολόγηση εκ μέρους κάθε ενδιαφερομένου του εν λόγω δικαιώματος της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών.
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των επιλεχθέντων με άλλους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της παρούσης, ή ενδεχομένης νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Η διαδικασία πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική και η ενδεχομένη επιλογή αντισυμβαλλομένου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης.
  • Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης έργου, ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια αυτής, η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών δικαιούται, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να συνάψει σύμβαση έργου με επόμενο αυτού ενδιαφερόμενο χωρίς περαιτέρω διαδικασία. Ομοίως, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασης έργου, η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών δικαιούται να προβεί σε αντικατάστασή του με επόμενο αυτού ενδιαφερόμενο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.

 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

ΖΩΗΣ Θ. ΚΟΛΙΟΣ

Pin It on Pinterest