Διαγωνισμός Ακινήτων

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αθήνα 29 Ιουνίου 2020

Αρ. Πρωτ: 714

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1.-Η ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ (εφεξής αναφερόμενη ως «ΕΕΑ» ή ως «Γηροκομείο») είναι φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο έχει σκοπό κυρίως την δωρεάν αρωγή , διαμονή , σίτιση , ιατρική παρακολούθηση , πρόσκαιρη νοσηλεία ή και οργανωμένη περίθαλψη στο εις Αθήνα κείμενο καθίδρυμά της ή σε άλλους χώρους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό , προσώπων ενδεών , τα οποία δεν έχουν κανένα πόρο ζωής και αδυνατούν να εργασθούν ένεκα ασθένειας ή γήρατος , σε κάθε περίπτωση άνω των εξήντα οκτώ (68) ετών .

Εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Κηφισίας αρ.137 και Λάμψα αρ.2 και διοικείται από Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο διορισμένο σύμφωνα  με την  884/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

2.1.-Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1/10-6-2020 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου , η ΕΕΑ , καλεί ενδιαφερόμενους σε Δημόσιο πλειοδοτικό  διαγωνισμό δια κλειστών προσφορών , για την αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της , το οποίο ευρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Βερανζέρου 12 στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από της οδού Πατησίων -Βερανζέρου – Γ ‘ Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη , να υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην έδρα της ΕΕΑ (Λ. Κηφισίας 137 και Λάμψα 2 , είσοδος από Λάμψα 2) έως της 13:00 της 24ης  Ιουλίου 2020 , όπου και θα λάβει χώρα ο διαγωνισμός. Η απόφαση να δημοσιευθεί έως Τετάρτη  1 Ιουλίου 2020 όπως προβλέπεται νόμιμα.

2.2.-Το ακίνητο αποτελείται από υπόγειους και υπέργειους ορόφους ,ημιτελές , έκαστος των οποίων βάσει της αδείας , έχει εμβαδόν σε τμ :

Γ.Υπόγειο  527
Β.Υπόγειο 610
Α.Υπόγειο 542
Ισόγειο      518
Ημιόροφος 440
1ος Όροφος 440
2ος Όροφος 440
3ος Όροφος 440
4ος Όροφος  440
5ος Όροφος  440
6ος Όροφος  440
7ος Όροφος  392 1η εσοχή
8ος Όροφος  344 2η εσοχή

2.3.-Το ακίνητο κατασκευάστηκε με την υπ’ αριθμ, 1240/74 άδεια οικοδομής που εξεδόθη από την Πολεοδομία Αθηνών για εννιαόροφο ξενοδοχείο μετά δώματος και υπογείων και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτηρίου και μόνο αυτός .

Η ΕΕΑ είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση αξιοποίησης , χωρίς περιορισμό , σχετιζόμενο με τη χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ή το εύρος των οικοδομικών εργασιών τις οποίες θα πραγματοποιήσει ο πλειοδότης με δικές του αποκλειστικά δαπάνες .

Ο Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός θα γίνει με κλειστές προσφορές με τους εξής όρους:

1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό αδιαφανή φάκελο , από τον ενδιαφερόμενο είτε αυτοπροσώπως , είτε με εκπρόσωπό του , νομίμως εξουσιοδοτημένο , με υπογραφή νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (και  ηλεκτρονικά ) .

Η υποβολή προσφοράς ενδιαφερόμενου για λογαριασμό τρίτων , είναι δυνατή , εφόσον δηλώνεται στη σχετική προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου επιθυμείται να γίνει τελικά η εκμίσθωση του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας.

Κάθε κλειστός φάκελος περιέχει μια μόνο προσφορά η οποία δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει όρους , αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που ενδεχομένως δημιουργούν αβεβαιότητα .

Κάθε κλειστός φάκελος πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει :

Τα στοιχεία του προσφέροντος , δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία και τα στοιχεία του/των νομίμων εκπροσώπου/ων (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση , τηλέφωνο και ΑΔΤ (για ΦΠ) , Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. (για ΦΠ και ΝΠ).

Αναλυτική περιγραφή της προσφοράς , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης .

Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας , τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα .

Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση της καταστάσεως του ακινήτου μετά από δική του (ή εκπροσώπου του ) αυτοψία σε αυτό και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ως έχει κατάστασή του .

Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τον κατωτέρω όρο 2 της παρούσης .

Ημερομηνία και υπογραφή του προσφέροντος .

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Νομικό Πρόσωπο , απαιτείται να συνυποβληθούν στοιχεία νομιμοποίησης του υπογράφοντος τα ανωτέρω έγγραφα για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου.

2.-ΕΓΓΥΗΣΗ

Οποιοσδήποτε θέλει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να συνυποβάλλει , μαζί με την προσφορά , εγγυητική επιστολή αξίας 50.000 ευρώ .

Η εγγυητική επιστολή του προσώπου που δεν θα έχει πλειοδοτήσει στον διαγωνισμό , θα επιστραφεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης με τον πλειοδότη.

Η εγγυητική επιστολή του πλειοδότη θα επιστραφεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης και θα προσκομισθεί νέα εγγυητική επιστολή στο πλαίσιο της μισθωτικής σχέσης , είτε μέσω εγγυητικής επιστολής , είτε μέσω κατάθεσης χρημάτων , ποσού ίσου με τρία (3) μηνιαία μισθώματα .

3.-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στις 13:00 της 24ης  Ιουλίου 2020 , στην έδρα της ΕΕΑ (Λ Κηφισίας 137 και Λάμψα 2 είσοδος από Λάμψα 2 ) ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΑ και  Πρόεδρος της ορισθείσας από το ΔΣ επιτροπής   ή άλλος εκπρόσωπος της ΕΕΑ , θα ανοίξει ενώπιων της επιτροπής, τους φακέλους με τις προσφορές που θα έχουν υποβληθεί , οι οποίες θα μονογραφηθούν από όλους τους παριστάμενους μέλη της επιτροπής . Λόγω της ιδιαιτερότητας της μεθόδου αξιολόγησης , η απόφαση για την ανακήρυξη του πλειοδότη θα ληφθεί εντός 5 ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού .

4.-ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η καλύτερη οικονομική προσφορά .

5.-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Ο μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνες του το μίσθιο κατά κινδύνων πυρός/σεισμού/αστικής ευθύνης έναντι τρίτων , με ασφαλιζόμενα ποσά που αντιστοιχούν στην αξία του κτιρίου , είτε του υφιστάμενου είτε του τυχόν νέου .

 

6.-ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη λήψη κάθε αναγκαίας άδειας από τις αρμόδιες αρχές καθώς και για την τήρηση της Πολεοδομικής , Φορολογικής , Ασφαλιστικής και όποιας άλλης νομοθεσίας . Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διακοπή της μίσθωσης που οφείλεται σε μη χορήγηση άδειας από την αρμόδια Αρχή ή άλλο νομικό πρόβλημα .

7.-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕΑ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεν είναι δεσμευτικές για την ΕΕΑ , η οποία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εκμίσθωση του ακινήτου σε όσους θα λάβουν μέρος στη διαδικασία . Ακόμη έχει το δικαίωμα , κατά την απόλυτη κρίση της , να μην προβεί στην εκμίσθωση του ακινήτου , να ματαιώσει την εν λόγω διαδικασία ή να επαναλάβει , με αυτή τη μορφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και ανεξαρτήτως του ύψους του τιμήματος της προσφοράς .

Οποιαδήποτε ευθύνη της ΕΕΑ για τις ανωτέρω ενέργειες της ή τυχόν παραλήψεις της στα πλαίσια του διαγωνισμού , αλλά και μετά τη διενέργεια αυτού , μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης , συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης από διαπραγματεύσεις , προς οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι παραιτούνται ρητώς , δια της παραλαβής του παρόντος , οποιασδήποτε αξίωσης τους κατά της ΕΕΑ που να απορρέει από τα ανωτέρω ή να συνδέεται με αυτά .

Σε περίπτωση που ματαιωθεί ο διαγωνισμός για οποιοδήποτε λόγο , η εγγύηση θα επιστραφεί , ενώ σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης , από παράλειψη ή υπαιτιότητα του πλειοδότη , το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ της ΕΕΑ .

Σε περίπτωση μη υπογραφής σύμβασης με τον πλειοδότη , η ΕΕΑ δικαιούται να απευθύνεται για υπογραφής σύμβασης στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ακολουθώντας την σειρά αξιολόγησης των προσφορών τους.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία ακινήτων της ΕΕΑ .

(eea.akinita@gmail.com , 211 4117683 , 6938641978)

Αθήνα  29 Ιουνίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

ΖΩΗΣ ΘΡ. ΚΟΛΙΟΣ

Διαγωνισμός Ακινήτων

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ : 1234

Η ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ (εφεξής αναφερόμενη ως ‘ΕΕΑ’ ή ως ‘γηροκομείο’) είναι φιλανθρωπικό σωματείο, το οποίο έχει σκοπό κυρίως τη δωρεάν αρωγή, διαμονή, σίτιση, ιατρική παρακολούθηση, πρόσκαιρη νοσηλεία ή και οργανωμένη περίθαλψη στο εις την Αθήνα κείμενο καθίδρυμά της, ή σε άλλους χώρους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό, προσώπων ενδεών, τα οποία δεν έχουν κανένα πόρο ζωής και αδυνατούν να εργασθούν ένεκα ασθενείας ή γήρατος, σε κάθε περίπτωση άνω των εξήντα οκτώ (68) ετών.

Εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Κηφισίας αρ. 137 και Λάμψα αρ. 2 σε χώρο 55 στρεμμάτων,  στον οποίο έχουν κατασκευαστεί 10 περίπτερα  και διοικείται από προσωρινή διοίκηση διορισμένη με την από 28.6.2018 προσωρινή διαταγή εκδοθείσα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Εκπληρώνοντας τον καταστατικό της σκοπό η ΕΕΑ φιλοξενεί στα τρία περίπτερα, που λειτουργούν σήμερα στην έκταση του χώρου της, 110 ηλικιωμένους με δυνατότητα μελλοντικής φιλοξενίας και στα υπόλοιπα περίπτερα άλλων 300 περίπου  ηλικιωμένων.

Τα τελευταία έτη παρουσιάζεται λόγω της έλλειψης ταμειακής ρευστότητας και έντονων οικονομικών προβλημάτων, αδυναμία σύναψης συμβάσεων με εταιρείες παροχής σίτισης στους ηλικιωμένους, λόγω και του κόστους της ιδιαίτερης και ποικίλλων αναγκών διατροφής των ηλικιωμένων και της έλλειψης δυνατότητας πληρωμής του τιμήματος αυτών.

Κατόπιν της  με αριθμό 11/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η ΕΕΑ καλεί επιχειρήσεις  στον τομέα μαζικής εστίασης,  που ενδιαφέρονται για την παροχή σίτισης στους διαβιούντες ηλικιωμένους,   να καταθέσουν προσφορές για το έργο της κάλυψης των αναγκών σίτισης με παρασκευή  γευμάτων (μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό), αφού επισκεφθούν τους χώρους του μαγειρείου και προβούν σε εκτιμήσεις, με τους  κατωτέρω ή καλύτερους όρους .

Ι. Στο χώρο της ΕΕΑ κατασκευάστηκε χώρος μαγειρείων. Τα μαγειρεία αποτελούνται από μία ισόγεια αίθουσα εμβαδού περίπου 300 τ.μ. και ένα υπόγειο εμβαδού περίπου 300 τ.μ. Εξ αυτών χώρος 100Μ2, έχει διαχωρισθεί από τον υπόλοιπο στο ισόγειο,  για την κάλυψη των προϋποθέσεων αδειοδότησης των περιπτέρων  και  θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διανομής των γευμάτων κλπ.   Έξω από τον χώρο αυτό – αίθουσα – είναι κατασκευασμένη ράμπα για την εύκολη μεταφορά προϊόντων. Στο χώρο του υπογείου υπάρχουν αποθήκες – ψυκτικοί θάλαμοι και WC που δεν χρησιμοποιούνται και λειτουργεί μόνο το ασανσέρ επικοινωνίας ισογείου με υπόγειο, από το οποίο γίνεται η τροφοδοσία των πρώτων υλών από τον εξωτερικό χώρο στο χώρο του μαγειρείου στο ισόγειο.

Στο χώρο των μαγειρείων, πλέον λειτουργεί ελάχιστος εξοπλισμός προς παρασκευή γευμάτων, και οι εγκαταστάσεις του υπογείου χρήζουν ανακαινίσεως .

ΙΙ.Α. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται (εφεξής αναφερόμενοι ως ‘ενδιαφερόμενοι’) να αναλάβουν το προαναφερθέν έργο πλήρους κάλυψης των αναγκών σίτισης ( μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό) των εντός των εγκαταστάσεων του Γηροκομείου εκάστοτε διαβιούντων ηλικιωμένων,  θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης 110 σήμερα ηλικιωμένων και σταδιακά άμεσα για το επόμενο διάστημα 150 ηλικιωμένων (και μελλοντικά 400 ηλικιωμένων με αναδιαπραγμάτευση του όρου της συμβάσεως που αφορά τον χρόνο ισχύος της) που διαβιούν στους χώρους της ΕΕΑ επί της οδού Κηφισίας αρ. 137 και Λάμψα 2 με ειδικό διατροφολόγιο που θα υποδειχθεί και θα υποδεικνύεται ανά δεκαήμερο, κατ’ είδος και ποσότητα από διατροφολόγο, με την παροχή ολοήμερων γευμάτων επτά ημέρες την εβδομάδα, (μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό), παρασκευάζοντας αυτά στους χώρους των μαγειρείων της ΕΕΑ, τους οποίους θα ανακαινίσουν στο υπόγειο ( αφού το ισόγειο θα παραδοθεί πλήρως ανακαινισμένο) και θα συντηρούν προς το σκοπό αυτό, ιδίοις εξόδοις, τον εκεί εξοπλισμό, με  δαπάνες του ενδιαφερομένου που θα επιλεγεί.   Για όσο χρονικό διάστημα θα παρέχεται το ένα μεσημεριανό γεύμα από το Δημοτικό Βρεφοκομείο θα αποτελεί περιεχόμενο του έργου η παρασκευή του απογευματινού και βραδινού γεύματος για πέντε ημέρες την εβδομάδα και τα τρία γεύματα για το Σαββατοκύριακο.

Β. Ο ενδιαφερόμενος θα παρέχει δωρεάν σίτιση για χρονικό διάστημα πέντε ετών, κατόπιν σχετικής συμβάσεως που θα υπογραφεί και με τους ειδικότερους αυτής όρους που θα εγκριθούν ως προσφορότεροι από το ΔΣ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της συμβάσεως, και μηνιαίο μίσθωμα, χωρίς χρέωση και οικονομικό κόστος για την ΕΕΑ, με  αντάλλαγμα την δυνατότητα χρήσης εκ μέρους του ενδιαφερομένου των εγκαταστάσεων του μαγειρείου της ΕΕΑ, οι οποίες θα παραχωρηθούν στον ίδιο για παρασκευή φαγητού μεγαλύτερης ποσότητας από τον αριθμό των φιλοξενουμένων στο ΕΕΑ, με την ταυτόχρονη υποχρέωση του ενδιαφερομένου να προβεί, ιδίαις δαπάναις, στην επιδιόρθωση και τη συντήρηση του παγίου εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του μαγειρείου του Γηροκομείου Αθηνών, του υπογείου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΙΙΙ. Η  σύμβαση που θα συναφθεί επ’ ουδενί δεν δύναται να θεωρηθεί ως χαριστική, επειδή ακριβώς τα μέρη θα έχουν αμοιβαίες υποχρεώσεις προς παροχή και αντίστοιχες αξιώσεις από το αντισυμβαλλόμενό τους μέρος. Ειδικότερα, η σύμβαση θα φέρει το χαρακτήρα μεικτής αμφοτεροβαρούς συμβάσεως με κύριο αντικείμενο την επ’ ανταλλάγματι παροχή έργου εκ μέρους του ενδιαφερομένου  προς την  ΕΕΑ, υποχρεουμένου του ενδιαφερομένου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να δαπανά τα αναγκαία κεφάλαια προς ανακατασκευή ή/ και επισκευή των εγκαταστάσεων των μαγειρείων και παροχή σε χρήμα για την χρήση του χώρου, επιπροσθέτως, να παρέχει το έργο του στο Γηροκομείο Αθηνών, όπως αυτό προσδιορίζεται κατωτέρω, η δε ΕΕΑ οφείλει να παρέχει στον ενδιαφερόμενο , καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, την αναγκαία για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών παροχών των μερών χρήση του μαγειρείου του Γηροκομείου Αθηνών και για την παρασκευή φαγητού μεγαλύτερης ποσότητας από τον αριθμό των φιλοξενουμένων στο ΕΕΑ, όπερ θα συνιστά τη δική της αντιπαροχή σε είδος προς τον ενδιαφερόμενο.

Επιπλέον εκ του νόμου υποχρέωση του ενδιαφερομένου αποτελεί η τήρηση της υγειονομικής νομοθεσίας, ασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας, στην οποία οφείλει να συμμορφώνεται, και η εκ μέρους του προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκπλήρωση κάθε προβλεπομένης από την εν λόγω νομοθεσία υποχρέωσης για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών παροχών των μερών, προσέτι δε και της οικείας περί ωρών κοινής ησυχίας, αφού θα αποτελέσει συμβατικό όρο το να παρέχει τις υπηρεσίες του σεβόμενος, όχι μόνο την υγεία αλλά και την ησυχία των φιλοξενουμένων ηλικιωμένων. Περαιτέρω, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προβεί με ευθύνη, δαπάνες και επιμέλειά του σε κάθε απαιτουμένη ενέργεια για την έκδοση και τη διατήρηση σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης κάθε προβλεπομένης αδείας, έγκρισης κ.λπ. για τη νόμιμη λειτουργία του εντός των χώρων εκτέλεσης του έργου προς εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών παροχών των μερών.

Συγκεκριμένα:

α) Το ωράριο χρήσης του χώρου των μαγειρείων θα είναι από το πρωί έως αργά το απόγευμα και δεν θα γίνεται χρήση των μαγειρείων για παρασκευή φαγητού το βράδυ.

β) Οι παραδόσεις εμπορευμάτων προς χρήση για την παρασκευή των γευμάτων θα διενεργούνται σε ώρα που δεν θα εμποδίζεται η ξεκούραση και ηρεμία των ηλικιωμένων με τήρηση του ωραρίου κοινής ησυχίας.

γ) Για κάθε ενδεχομένη βλάβη ή ζημία που θα προκληθεί από τους υπαλλήλους ή προστηθέντες του ενδιαφερομένου εργολήπτη στα πράγματα και εγκαταστάσεις της ΕΕΑ υπεύθυνος για αποκατάσταση ή και αποζημίωση θα είναι ο ενδιαφερόμενος .

δ) ο ενδιαφερόμενος θα  υποχρεούται να αποθηκεύει τις πρώτες ύλες του και να εκτελεί το έργο παρασκευής των προϊόντων των προοριζομένων για τους φιλοξενουμένους του Γηροκομείου, εντός των εγκαταστάσεων του τελευταίου. Εξαίρεση επιτρέπεται σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις δεν επαρκούν, έχουν βλάβη, ή για κάθε λόγο ανώτερης βίας, όπως ιδίως εάν τίθεται ζήτημα υγείας και ασφάλειας των ηλικιωμένων της ΕΕΑ και του προσωπικού του ενδιαφερομένου.

ε) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών μέχρι της χρησιμοποίησής τους, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου και ευθύνεται μονομερώς για οποιαδήποτε συνέπεια προκύπτει από την μη καλή εφαρμογή των ανωτέρω. Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ενδιαφερόμενος θα είναι αστικά και ποινικά ο μόνος υπεύθυνος για ζημίες και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του, είτε στις κατασκευές, είτε στην ΕΕΑ είτε σε τρίτους λόγω  παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρμογή των όσων θα αναφέρονται στην σύμβαση.

στ) Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ασφαλίζει στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται κατά την επισκευή και/ ή συντήρηση του χώρου και κατά την διάρκεια της σύμβασης για την παρασκευή των γευμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, και να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία τους (ασφάλεια και υγιεινή) των εργαζομένων σ’ αυτόν, καθώς και να διατηρεί εν ισχύ τις απαραίτητες άδειες εργασίας.

ζ) Ο ενδιαφερόμενος θα παραδίδει το σύνολο του παρασκευαζομένου φαγητού  εντός των ορίων του μαγειρείου στο προσωπικό του Γηροκομείου, το οποίο και θα διανέμει το φαγητό στους ηλικιωμένους.

Παραβίαση των ανωτέρω θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

1. IV. Tο αργότερο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της υπογραφής της συμβάσεως ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αρχίσει την παράδοση φαγητού πλήρους διαιτολογίου, ακόμη και εάν δεν έχει αρχίσει η λειτουργία του εντός του Γηροκομείου Αθηνών μαγειρείου και οι δαπάνες μεταφοράς στην περίπτωση αυτή θα βαρύνουν τον ίδιο.

V. 1. Μετά τις ανωτέρω επισκευές του υπογείου, οι οποίες θα εκτελεσθούν με δαπάνες του ενδιαφερομένου, η ΕΕΑ θα διατηρεί, δαπάναις της, τις υποδομές (κτίριο, δίκτυο ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης και παροχή με τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα) κατάλληλες για την εκπλήρωση της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της και ο ενδιαφερόμενος οφείλει προς το σκοπό αυτό να διατηρεί τον εξοπλισμό κατάλληλο με δικές του δαπάνες.

Ειδικά για την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση για τις ανάγκες εκτέλεσης της σύμβασης και εκπλήρωσης των εκατέρωθεν συμβατικών παροχών των μερών θα προβλεφθεί στην σύμβαση να τοποθετηθούν με την νόμιμη διαδικασία μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, έτσι ώστε να καταλογίζονται και να καταβάλλονται οι δαπάνες αυτές από τον ενδιαφερόμενο.

2.Εάν, εξ υπαιτιότητος της ΕΕΑ, δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση ή/και υδροδότηση των χώρων της ΕΕΑ, και άρα και των μαγειρείων, θα προβλέπεται στην οικεία σύμβαση η δυνατότητα της θεραπείας του προβλήματος αυτού, δηλαδή της αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης ή/και υδροδότησης  των χώρων της ΕΕΑ, δαπάναις του ενδιαφερόμενου, ο οποίος, σε αντάλλαγμα, θα δικαιούται παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Ο παρών όρος θα  ισχύει εάν και εφόσον υπάρχει πρόβλημα, και μόνον κατόπιν σχετικής συμφωνίας της ΕΕΑ με τον ενδιαφερόμενο.

VI. 1. Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται πενταετής αρχόμενη από της έναρξης της υπογραφής της. Έξι μήνες πριν την λήξη του χρόνου της σύμβασης θα ακολουθήσει στάδιο διαπραγματεύσεων για την παράτασή της, των όρων,  καθορισθησομένων από τις τότε  συνθήκες ( αριθμός φιλοξενουμένων, απόσβεση δαπανών ανακαίνισης μαγειρείων κ.λπ.). 2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης λόγω λήξης του χρόνου της ή λόγω καταγγελίας των μερών, ο εξοπλισμός που ανήκει στην ΕΕΑ θα  παραμείνει στην ΕΕΑ, χωρίς δικαίωμα του ενδιαφερομένου για αποκατάσταση των σχετικών δαπανών, ή για αποζημίωση, ούτε και κατά τις διατάξεις περί διοίκησης αλλοτρίων ή αδικαιολογήτου πλουτισμού του ΑΚ για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει ποσά για την επισκευή ή συντήρησή του. Ο ενδιαφερόμενος – συμβαλλόμενος θα δικαιούται να λάβει  τον νέο εξοπλισμό που θα έχει τοποθετήσει προς χρήση στον χώρο των μαγειρείων και όχι αυτόν που έχει επισκευάσει και ανήκει στο ΕΕΑ.

Ο χώρος χρήζει ανακαινίσεως,  χρωματισμών, ηλεκτρολογικών  εργασιών στο υπόγειο στο οποίο παρατηρούνται υγρασίες , αφού το ισόγειο θα παραδοθεί πλήρως ανακαινισμένο. Όλες οι εργασίες ανακαίνισης του υπογείου θα γίνουν με δαπάνες του ενδιαφερομένου. Ο ενδιαφερόμενος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση της πολεοδομικής, ασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας. Εντός διμήνου από την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευών ή/και ανακαίνισης του υπογείου των μαγειρείων, ο ενδιαφερόμενος, σε συνεργασία με την ΕΕΑ, οφείλει να ετοιμάσει και να καταθέσει στις αρμόδιες Αρχές τις δέουσες αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικού HACCP  καθώς και άδεια λειτουργίας των μαγειρείων, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται.

Ως προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων – κλειστών προσφορών στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται: α) Πλήρη νομιμοποιητικά στοιχεία των ενδιαφερομένων και πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης αυτών ή περί μη διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, β) Όλες οι πιστοποιήσεις νόμιμης λειτουργίας, γ) συμφωνία σε όλους τους ανωτέρω όρους, ορίζεται η 22.7.2019  και μέχρι ώρα 16.00, με κατάθεση στο τμήμα πρωτοκόλλου της ΕΕΑ , (κτίριο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ, Γηροκομείο Αθηνών,  Λ. Κηφισίας 137 και Λάμψα 2,  Αμπελόκηποι, Αθήνα) .

 

Αθήνα,  7 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

ΖΩΗΣ Θ. ΚΟΛΙΟΣ

Διαγωνισμός Ακινήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ : 1233

 1. Το φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο – Πτωχοκομείο», εδρεύον στην Αθήνα, λεωφ. Κηφισίας 137, νομίμως εκπροσωπούμενο, καλούμενο εφ’ εξής χάριν συντομίας «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών», τυγχάνει φιλανθρωπικό σωματείο, το οποίο έχει σκοπό κυρίως τη δωρεάν αρωγή, διαμονή, σίτιση, ιατρική παρακολούθηση, πρόσκαιρη νοσηλεία ή και οργανωμένη περίθαλψη στο εις την Αθήνα κείμενο καθίδρυμά του, ή σε άλλους χώρους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό, προσώπων ενδεών, τα οποία δεν έχουν κανένα πόρο ζωής και αδυνατούν να εργασθούν ένεκα ασθενείας ή γήρατος, σε κάθε περίπτωση άνω των εξήντα οκτώ (68) ετών.
 2. Η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών στην από 9ης Μαΐου 2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αποφάσισε να αναθέσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο την έναντι εργολαβικής αμοιβής εμπρόθεσμη και προσήκουσα υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης αναφορικώς με το σύνολο των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.
 3. Το παραδοτέο ενιαίο και αδιαίρετο έργο θα συνίσταται: (α) στην εμπρόθεσμη και προσήκουσα υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης αναφορικώς με το σύνολο των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της Ελεήμονος Εταιρίας Αθηνών επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να περιληφθούν αυτά στις αντίστοιχες κτηματολογικές εγγραφές, (β) στην εμπρόθεσμη και προσήκουσα διόρθωση και/ ή συμπλήρωση αντιστοίχων δηλώσεων, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί για λογαριασμό της Ελεήμονος Εταιρίας Αθηνών και (γ) στην παράδοση στην Ελεήμονα Εταιρία Αθηνών αποδεικτικών εγγράφων εκδοθέντων εκ μέρους των αρμοδίων Υπηρεσιών Κτηματογράφησης για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων.
 4. Παραδεκτές θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακολούθως αναφερόμενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα εκτιμηθεί η καταλληλότητα κάθε προσφοράς:

(α) Αναλυτική περιγραφή του έργου, περιλαμβάνουσα κατ’ ελάχιστον τις υπό στοιχεία (α) έως (γ) της §3 της παρούσης ενέργειες.

(β) Οικονομική προσφορά εργολαβικής αμοιβής για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση και παράδοση του συνολικού έργου, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., με τη ρητή και σαφή μνεία, ότι σε περίπτωση σύναψης σύμβασης έργου ο ενδιαφερόμενος θα εγγυηθεί πλήρως τον προϋπολογισμό του για την εν λόγω εργολαβική αμοιβή και ότι σε αυτήν εξαντλείται κάθε οικονομική υποχρέωση της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών για την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τους όρους της σύμβασης έργου.

(γ) Χρόνο εκτέλεσης και παράδοσης του έργου, ο οποίος θα συνιστά τη διάρκεια της σύμβασης έργου.

(δ)  Πλήρη νομιμοποιητικά στοιχεία των ενδιαφερομένων και πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης αυτών ή περί μη διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση.

(ε) Πιστοποίηση νόμιμης λειτουργίας και άσκησης επιτηδεύματος.

(στ) Συμφωνία σε όλους τους όρους της παρούσης πρόσκλησης.

 • Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν εκ μέρους της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών έως την 22 Ιουλίου και ώρα 15.00 (3:00 μ.μ.) με κατάθεση στο τμήμα πρωτοκόλλου της (κτίριο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ, Γηροκομείο Αθηνών, λεωφ. Κηφισίας 137 και Λάμψα 2, Αμπελόκηποι, Αθήνα). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το εμπρόθεσμο κρίνεται βάσει της ημερομηνίας ταχυδρομικής σήμανσης.
 • Αντικατάσταση, ή διόρθωση της πρότασης, ή συμπλήρωση ενδεχομένως ελλειπόντων στοιχείων επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
 • Πρόταση υποβληθείσα εκπροθέσμως και/ ή μη πληρούσα τους όρους της §4 της παρούσης πρόσκλησης δεν εξετάζεται και απορρίπτεται. Από τις προτάσεις που θα υποβληθούν εμπροθέσμως και παραδεκτώς θα επιλεγεί εκείνη που θα κριθεί πιο κατάλληλη και θα συναφθεί σύμβαση έργου με τον επιλεχθέντα υποψήφιο εργολήπτη βάσει της συμβατικής ελευθερίας. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του περιεχομένου κάθε υποβληθείσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική ευχέρειά της η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Μόνη η υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνιστά ρητή συνομολόγηση εκ μέρους κάθε ενδιαφερομένου του εν λόγω δικαιώματος της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των επιλεχθέντων με άλλους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της παρούσης, ή ενδεχομένης νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Η διαδικασία πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική και η ενδεχομένη επιλογή αντισυμβαλλομένου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης.
 • Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης έργου, ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια αυτής, η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών δικαιούται, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να συνάψει σύμβαση έργου με επόμενο αυτού ενδιαφερόμενο χωρίς περαιτέρω διαδικασία. Ομοίως, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασης έργου, η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών δικαιούται να προβεί σε αντικατάστασή του με επόμενο αυτού ενδιαφερόμενο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.

 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

ΖΩΗΣ Θ. ΚΟΛΙΟΣ

Διαγωνισμός Ακινήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ : 1231

 1. Το φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο – Πτωχοκομείο», εδρεύον στην Αθήνα, λεωφ. Κηφισίας 137, νομίμως εκπροσωπούμενο, καλούμενο εφ’ εξής χάριν συντομίας «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών», στην από 9ης Μαΐου 2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αποφάσισε να αναθέσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο την έναντι εργολαβικής αμοιβής δημιουργία και παράδοση κεντρικής βάσης δεδομένων (database) δια της πλήρους καταγραφής σε ψηφιοποιημένη μορφή του συνόλου των τίτλων κτήσης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της Ελεήμονος Εταιρίας Αθηνών, οι οποίοι τηρούνται εκ μέρους της σε έγχαρτη μορφή.
 2. Το παραδοτέο ενιαίο και αδιαίρετο έργο θα συνίσταται: (α) στη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων (database) με το πλήρως ψηφιοποιημένο αρχείο των τίτλων κτήσης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της Ελεήμονος Εταιρίας Αθηνών, (β) στην ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση του ψηφιοποιημένου αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα αναζήτησης και ανεύρεσης κάθε ταξινομηθέντος δεδομένου- τίτλου κτήσης εμπραγμάτου δικαιώματος βάσει των προσδιοριστικών στοιχείων του (ενδεικτικώς: τοποθεσία ακινήτου, είδος εμπραγμάτου δικαιώματος, στοιχεία δικαιοπαρόχου, ημερομηνία κτήσης), (γ) στην αποθήκευση του ψηφιοποιημένου αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή σε έναν ή περισσότερους υλικούς φορείς μόνιμης αποθήκευσης και ασφαλούς φύλαξής του με τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων και (δ) στην παράδοση των εν λόγω υλικών φορέων αποθήκευσης και φύλαξης στην Ελεήμονα Εταιρία Αθηνών με έγγραφη επεξήγηση της μεθόδου ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης και έγγραφες οδηγίες αναζήτησης και ανεύρεσης κάθε ψηφιοποιημένου δεδομένου και εν γένει χρήσης και λειτουργίας της κεντρικής βάσης δεδομένων.
 3. Παραδεκτές θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ρητή και σαφή μνεία κατ’ ελάχιστον των ακολούθως αναφερομένων στοιχείων, βάσει των οποίων θα εκτιμηθεί η καταλληλότητα κάθε προσφοράς:(α) Αναλυτική περιγραφή του έργου, περιλαμβάνουσα κατ’ ελάχιστον τις υπό στοιχεία (α) έως (δ) της §2 της παρούσης ενέργειες.(β) Οικονομική προσφορά εργολαβικής αμοιβής για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση και παράδοση του συνολικού έργου, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., με τη ρητή και σαφή μνεία, ότι σε περίπτωση σύναψης σύμβασης έργου ο ενδιαφερόμενος θα εγγυηθεί πλήρως τον προϋπολογισμό του για την εν λόγω εργολαβική αμοιβή και ότι σε αυτήν εξαντλείται κάθε οικονομική υποχρέωση της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών για την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τους όρους της σύμβασης έργου.

  (γ) Χρόνο εκτέλεσης και παράδοσης του έργου, ο οποίος θα συνιστά τη διάρκεια της σύμβασης έργου.

 4. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν εκ μέρους της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών έως την 22 Ιουλίου και ώρα 14.30. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το εμπρόθεσμο κρίνεται βάσει της ημερομηνίας ταχυδρομικής σήμανσης.
 5. Αντικατάσταση, ή διόρθωση της πρότασης, ή συμπλήρωση ενδεχομένως ελλειπόντων στοιχείων επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
 6. Πρόταση υποβληθείσα εκπροθέσμως και/ ή μη πληρούσα τους όρους της §3 της παρούσης πρόσκλησης δεν εξετάζεται και απορρίπτεται. Από τις προτάσεις που θα υποβληθούν εμπροθέσμως και παραδεκτώς θα επιλεγεί εκείνη που θα κριθεί πιο κατάλληλη και θα συναφθεί σύμβαση έργου με τον επιλεχθέντα υποψήφιο εργολήπτη βάσει της συμβατικής ελευθερίας. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του περιεχομένου κάθε υποβληθείσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελεήμων Εταρεία Αθηνών δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική ευχέρειά της η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Μόνη η υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνιστά ρητή συνομολόγηση εκ μέρους κάθε ενδιαφερομένου του εν λόγω δικαιώματος της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών.
 7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των επιλεχθέντων με άλλους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της παρούσης, ή ενδεχομένης νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 8. Η διαδικασία πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η ενδεχομένη επιλογή αντισυμβαλλομένου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης.
 9. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης έργου, ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια αυτής, η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών δικαιούται, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να συνάψει σύμβαση έργου με επόμενο αυτού ενδιαφερόμενο χωρίς περαιτέρω διαδικασία. Ομοίως, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασης έργου, η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών δικαιούται να προβεί σε αντικατάστασή του με επόμενο αυτού ενδιαφερόμενο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.

Αθήνα,    07 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

ΖΩΗΣ Θ. ΚΟΛΙΟΣ

Διαγωνισμός Ακινήτων

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης ακινήτου

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ : 1232

Η ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ (εφεξής αναφερόμενη ως ‘ΕΕΑ’), κατόπιν της υπ. αρ. 9/25.4.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στην Νέα Σμύρνη, στον αριθμό 45 της οδού Ομήρου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της ΕΕΑ (Λ. Κηφισίας 137 και Λάμψα 2, είσοδος από Λάμψα) έως τις 14:00 της 25/7/2019, όπου και  οπότε θα λάβει χώρα ο διαγωνισμός.

Η ΕΕΑ δέχεται οποιαδήποτε πρόταση για αξιοποίηση, που μπορεί να είναι από μίσθωση του υφισταμένου κτιρίου έως και μίσθωση νέου κτιρίου που θα ανοικοδομηθεί δαπάναις του μισθωτή, και θα αποφασίσει με γνώμονα το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για την ΕΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην υπηρεσία ακινήτων της ΕΕΑ, (2111822265 , 6938641978), eea.akinita@gmail.com), από την οποία θα παραλάβουν την ανακοίνωση με τους  αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού.

Αθήνα,    07 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

ΖΩΗΣ Θ. ΚΟΛΙΟΣ

Διαγωνισμός Ακινήτων

Αναλυτική ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση – εκμίσθωση ακίνητου

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ : 1230

 

Η ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ (εφεξής αναφερόμενη ως ‘ΕΕΑ’ ή ως ‘γηροκομείο’) είναι φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο έχει σκοπό κυρίως την δωρεάν αρωγή, διαμονή, σίτιση, ιατρική παρακολούθηση, πρόσκαιρη νοσηλεία ή και οργανωμένη περίθαλψη στο εις την Αθήνα κείμενο καθίδρυμά της ή σε άλλους χώρους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό, προσώπων ενδεών, τα οποία δεν έχουν κανένα πόρο ζωής και αδυνατούν να εργασθούν ένεκα ασθενείας ή γήρατος, σε κάθε περίπτωση άνω των εξήντα οκτώ (68) ετών.

Εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Κηφισίας αρ. 137 και Λάμψα αρ. 2 και διοικείται από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο διορισμένο με την από 22.2.2019 προσωρινή διαταγή εκδοθείσα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών όπως αυτή διατηρήθηκε κατά την δικάσιμο της 15.4.2019.

Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 11/6.6.2019 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η ΕΕΑ καλεί ενδιαφερομένους σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της, το οποίο ευρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Βερανζέρου 12 στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Πατησίων – Βερανζέρου – Γ΄ Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη, να υποβάλλουν προσφορές στην έδρα της ΕΕΑ (Λ. Κηφισίας 137 και Λάμψα 2, είσοδος από Λάμψα 2) έως τις 13:00 της 25/7/2019, όπου και οπότε θα λάβει χώρα ο διαγωνισμός.

2.2.- Το ακίνητο αποτελείται από υπόγειους και υπέργειους ορόφους έκαστος των οποίων βάσει της αδείας, έχει εμβαδόν:

 

Γ. Υπόγειο  527

Β. Υπόγειο 610

Α. Υπόγειο 542

Ισόγειο        518

Ημιώροφος  440

1ος Όροφος  440

2ος Όροφος  440

3ος Όροφος  440

4ος Όροφος  440

5ος Όροφος  440

6ος Όροφος  440

7ος Όροφος  392 1η εσοχή

8ος Όροφος  344 2η εσοχή

 

2.3.- Το ακίνητο κατασκευάστηκε με την υπ’ αριθμ. 1240/74 άδεια οικοδομής που εξεδόθη από την Πολεοδομία Αθηνών για εννεαόροφο ξενοδοχείο μετά δώματος και υπογείων και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.

Η ΕΕΑ είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε πρόταση αξιοποίησης , χωρίς περιορισμό σχετιζόμενο με την χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ή το εύρος των οικοδομικών εργασιών τις οποίες θα πραγματοποιήσει ο πλειοδότης με δικές του αποκλειστικά δαπάνες.

O δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει με κλειστές προσφορές με τους εξής όρους:

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό αδιαφανή φάκελο, από τον ενδιαφερόμενο είτε αυτοπροσώπως, είτε με εκπρόσωπό του, νομίμως εξουσιοδοτημένο, με υπογραφή νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της.Η υποβολή προσφοράς ενδιαφερομένου για λογαριασμό τρίτων, είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται στη σχετική προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου επιθυμείται να γίνει τελικά η εκμίσθωση του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας.

  Κάθε κλειστός φάκελος περιέχει μία μόνο προσφορά η οποία δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που ενδεχομένως δημιουργούν αβεβαιότητα.

  Κάθε κλειστός φάκελος πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

  Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία και τα στοιχεία του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητος (για φυσικά πρόσωπα), Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. (για φυσικά και νομικά πρόσωπα).

  Αναλυτική περιγραφή της προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης.

  Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

  Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τον κατωτέρω όρο 2 της παρούσας.

  Ημερομηνία & υπογραφή του προσφέροντος.

  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, απαιτείται να συνυποβληθούν στοιχεία νομιμοποίησης του υπογράφοντος τα ανωτέρω έγγραφα για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

 2. ΕΓΓΥΗΣΗΟποιοσδήποτε θέλει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να συνυποβάλλει, μαζί με την προσφορά, εγγυητική επιστολή αξίας 50.000 ευρώ.Η εγγυητική επιστολή του προσώπου που δεν θα έχει πλειοδοτήσει στον διαγωνισμό, θα επιστραφεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης με τον πλειοδότη.

  Η εγγυητική επιστολή του πλειοδότη θα επιστραφεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης και θα προσκομισθεί νέα εγγυητική επιστολή στο πλαίσιο της μισθωτικής σχέσης, είτε μέσω εγγυητικής επιστολής είτε μέσω κατάθεσης χρημάτων, ποσού ίσου με πέντε (5) μηνιαία μισθώματα.

 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣτις 13.00 της 25/7/2019, στην έδρα της ΕΕΑ (Λ. Κηφισίας 137 και Λάμψα 2, είσοδος από Λάμψα 2) ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή άλλος εκπρόσωπος της ΕΕΑ θα ανοίξει ενώπιων της επιτροπής  τους φακέλους με τις προσφορές που θα έχουν υποβληθεί, οι οποίες θα μονογραφηθούν απ’ όλους τους παριστάμενους μέλη της επιτροπής . Λόγω της ιδιαιτερότητας της μεθόδου αξιολόγησης, η απόφαση για την ανακήρυξη του πλειοδότη θα ληφθεί εντός 15 ημερών από την διενέργεια του διαγωνισμού.
 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤο κριτήριο αξιολόγησης είναι η καλύτερη οικονομική προσφορά.
 5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥΟ μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνες του το μίσθιο κατά κινδύνων πυρός/σεισμού/αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, με ασφαλιζόμενα ποσά που αντιστοιχούν στην αξία του κτιρίου, είτε του υφιστάμενου είτε του τυχόν νέου.
 6. ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΟ μισθωτής είναι υπεύθυνος για την λήψη κάθε αναγκαίας άδειας από τις αρμόδιες αρχές καθώς και για την τήρηση της Πολεοδομικής, Φορολογικής, Ασφαλιστικής και όποιας άλλης Νομοθεσίας. Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διακοπή της μίσθωσης που οφείλεται σε μη χορήγηση άδειας από την αρμόδια Αρχή ή άλλο νομικό πρόβλημα.
 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕΑΟι προσφορές που θα υποβληθούν δεν είναι δεσμευτικές για την ΕΕΑ, η οποία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εκμίσθωση του ακινήτου σε όσους θα λάβουν μέρος στη διαδικασία. Ακόμη, έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να μην προβεί στην εκμίσθωση του ακινήτου, να ματαιώσει την εν λόγω διαδικασία ή να την επαναλάβει, με αυτή τη μορφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και ανεξαρτήτως του ύψους του τιμήματος της προσφοράς.Οποιαδήποτε ευθύνη της ΕΕΑ για τις ανωτέρω ενέργειές της ή τυχόν παραλείψεις της στα πλαίσια του διαγωνισμού, αλλά και μετά τη διενέργεια αυτού, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης από διαπραγματεύσεις, προς οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι παραιτούνται ρητώς, δια της παραλαβής του παρόντος, οποιασδήποτε αξίωσής τους κατά της ΕΕΑ που να απορρέει από τα ανωτέρω ή να συνδέεται με αυτά.

  Σε περίπτωση που ματαιωθεί ο διαγωνισμός για οποιοδήποτε λόγο, η εγγύηση θα επιστραφεί, ενώ σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης από παράλειψη ή υπαιτιότητα του πλειοδότη, το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ της ΕΕΑ.

  Σε περίπτωση μη υπογραφής σύμβασης με τον πλειοδότη, η ΕΕΑ δικαιούται να απευθύνεται για υπογραφή σύμβασης στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ακολουθώντας την σειρά αξιολόγησης των προσφορών του όρου Οποιαδήποτε ευθύνη της ΕΕΑ για τις ανωτέρω ενέργειές της ή τυχόν παραλείψεις της στα πλαίσια του διαγωνισμού, αλλά και μετά τη διενέργεια αυτού, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης από διαπραγματεύσεις, προς οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι, δια της παραλαβής της παρούσας ανακοίνωσης, παραιτούνται ρητώς οποιασδήποτε αξίωσής τους κατά της ΕΕΑ που να απορρέει από τα ανωτέρω ή να συνδέεται με την όλη διαδικασία της παρούσας ανακοίνωσης.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία ακινήτων της ΕΕΑ (eea.akinita@gmail.com, 211 4117683, 6938 641978),

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

ΖΩΗΣ Θ. ΚΟΛΙΟΣ

Pin It on Pinterest