Αναλυτική ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση – εκμίσθωση ακίνητου

Γηροκομείο Αθηνών

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ : 1230

 

Η ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ (εφεξής αναφερόμενη ως ‘ΕΕΑ’ ή ως ‘γηροκομείο’) είναι φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο έχει σκοπό κυρίως την δωρεάν αρωγή, διαμονή, σίτιση, ιατρική παρακολούθηση, πρόσκαιρη νοσηλεία ή και οργανωμένη περίθαλψη στο εις την Αθήνα κείμενο καθίδρυμά της ή σε άλλους χώρους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό, προσώπων ενδεών, τα οποία δεν έχουν κανένα πόρο ζωής και αδυνατούν να εργασθούν ένεκα ασθενείας ή γήρατος, σε κάθε περίπτωση άνω των εξήντα οκτώ (68) ετών.

Εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Κηφισίας αρ. 137 και Λάμψα αρ. 2 και διοικείται από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο διορισμένο με την από 22.2.2019 προσωρινή διαταγή εκδοθείσα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών όπως αυτή διατηρήθηκε κατά την δικάσιμο της 15.4.2019.

Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 11/6.6.2019 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η ΕΕΑ καλεί ενδιαφερομένους σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της, το οποίο ευρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Βερανζέρου 12 στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Πατησίων – Βερανζέρου – Γ΄ Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη, να υποβάλλουν προσφορές στην έδρα της ΕΕΑ (Λ. Κηφισίας 137 και Λάμψα 2, είσοδος από Λάμψα 2) έως τις 13:00 της 25/7/2019, όπου και οπότε θα λάβει χώρα ο διαγωνισμός.

2.2.- Το ακίνητο αποτελείται από υπόγειους και υπέργειους ορόφους έκαστος των οποίων βάσει της αδείας, έχει εμβαδόν:

 

Γ. Υπόγειο  527

Β. Υπόγειο 610

Α. Υπόγειο 542

Ισόγειο        518

Ημιώροφος  440

1ος Όροφος  440

2ος Όροφος  440

3ος Όροφος  440

4ος Όροφος  440

5ος Όροφος  440

6ος Όροφος  440

7ος Όροφος  392 1η εσοχή

8ος Όροφος  344 2η εσοχή

 

2.3.- Το ακίνητο κατασκευάστηκε με την υπ’ αριθμ. 1240/74 άδεια οικοδομής που εξεδόθη από την Πολεοδομία Αθηνών για εννεαόροφο ξενοδοχείο μετά δώματος και υπογείων και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.

Η ΕΕΑ είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε πρόταση αξιοποίησης , χωρίς περιορισμό σχετιζόμενο με την χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ή το εύρος των οικοδομικών εργασιών τις οποίες θα πραγματοποιήσει ο πλειοδότης με δικές του αποκλειστικά δαπάνες.

O δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει με κλειστές προσφορές με τους εξής όρους:

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό αδιαφανή φάκελο, από τον ενδιαφερόμενο είτε αυτοπροσώπως, είτε με εκπρόσωπό του, νομίμως εξουσιοδοτημένο, με υπογραφή νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της.Η υποβολή προσφοράς ενδιαφερομένου για λογαριασμό τρίτων, είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται στη σχετική προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου επιθυμείται να γίνει τελικά η εκμίσθωση του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας.

  Κάθε κλειστός φάκελος περιέχει μία μόνο προσφορά η οποία δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που ενδεχομένως δημιουργούν αβεβαιότητα.

  Κάθε κλειστός φάκελος πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

  Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία και τα στοιχεία του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητος (για φυσικά πρόσωπα), Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. (για φυσικά και νομικά πρόσωπα).

  Αναλυτική περιγραφή της προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης.

  Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

  Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τον κατωτέρω όρο 2 της παρούσας.

  Ημερομηνία & υπογραφή του προσφέροντος.

  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, απαιτείται να συνυποβληθούν στοιχεία νομιμοποίησης του υπογράφοντος τα ανωτέρω έγγραφα για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

 2. ΕΓΓΥΗΣΗΟποιοσδήποτε θέλει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να συνυποβάλλει, μαζί με την προσφορά, εγγυητική επιστολή αξίας 50.000 ευρώ.Η εγγυητική επιστολή του προσώπου που δεν θα έχει πλειοδοτήσει στον διαγωνισμό, θα επιστραφεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης με τον πλειοδότη.

  Η εγγυητική επιστολή του πλειοδότη θα επιστραφεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης και θα προσκομισθεί νέα εγγυητική επιστολή στο πλαίσιο της μισθωτικής σχέσης, είτε μέσω εγγυητικής επιστολής είτε μέσω κατάθεσης χρημάτων, ποσού ίσου με πέντε (5) μηνιαία μισθώματα.

 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣτις 13.00 της 25/7/2019, στην έδρα της ΕΕΑ (Λ. Κηφισίας 137 και Λάμψα 2, είσοδος από Λάμψα 2) ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή άλλος εκπρόσωπος της ΕΕΑ θα ανοίξει ενώπιων της επιτροπής  τους φακέλους με τις προσφορές που θα έχουν υποβληθεί, οι οποίες θα μονογραφηθούν απ’ όλους τους παριστάμενους μέλη της επιτροπής . Λόγω της ιδιαιτερότητας της μεθόδου αξιολόγησης, η απόφαση για την ανακήρυξη του πλειοδότη θα ληφθεί εντός 15 ημερών από την διενέργεια του διαγωνισμού.
 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤο κριτήριο αξιολόγησης είναι η καλύτερη οικονομική προσφορά.
 5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥΟ μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνες του το μίσθιο κατά κινδύνων πυρός/σεισμού/αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, με ασφαλιζόμενα ποσά που αντιστοιχούν στην αξία του κτιρίου, είτε του υφιστάμενου είτε του τυχόν νέου.
 6. ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΟ μισθωτής είναι υπεύθυνος για την λήψη κάθε αναγκαίας άδειας από τις αρμόδιες αρχές καθώς και για την τήρηση της Πολεοδομικής, Φορολογικής, Ασφαλιστικής και όποιας άλλης Νομοθεσίας. Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διακοπή της μίσθωσης που οφείλεται σε μη χορήγηση άδειας από την αρμόδια Αρχή ή άλλο νομικό πρόβλημα.
 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕΑΟι προσφορές που θα υποβληθούν δεν είναι δεσμευτικές για την ΕΕΑ, η οποία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εκμίσθωση του ακινήτου σε όσους θα λάβουν μέρος στη διαδικασία. Ακόμη, έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να μην προβεί στην εκμίσθωση του ακινήτου, να ματαιώσει την εν λόγω διαδικασία ή να την επαναλάβει, με αυτή τη μορφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και ανεξαρτήτως του ύψους του τιμήματος της προσφοράς.Οποιαδήποτε ευθύνη της ΕΕΑ για τις ανωτέρω ενέργειές της ή τυχόν παραλείψεις της στα πλαίσια του διαγωνισμού, αλλά και μετά τη διενέργεια αυτού, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης από διαπραγματεύσεις, προς οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι παραιτούνται ρητώς, δια της παραλαβής του παρόντος, οποιασδήποτε αξίωσής τους κατά της ΕΕΑ που να απορρέει από τα ανωτέρω ή να συνδέεται με αυτά.

  Σε περίπτωση που ματαιωθεί ο διαγωνισμός για οποιοδήποτε λόγο, η εγγύηση θα επιστραφεί, ενώ σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης από παράλειψη ή υπαιτιότητα του πλειοδότη, το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ της ΕΕΑ.

  Σε περίπτωση μη υπογραφής σύμβασης με τον πλειοδότη, η ΕΕΑ δικαιούται να απευθύνεται για υπογραφή σύμβασης στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ακολουθώντας την σειρά αξιολόγησης των προσφορών του όρου Οποιαδήποτε ευθύνη της ΕΕΑ για τις ανωτέρω ενέργειές της ή τυχόν παραλείψεις της στα πλαίσια του διαγωνισμού, αλλά και μετά τη διενέργεια αυτού, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης από διαπραγματεύσεις, προς οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι, δια της παραλαβής της παρούσας ανακοίνωσης, παραιτούνται ρητώς οποιασδήποτε αξίωσής τους κατά της ΕΕΑ που να απορρέει από τα ανωτέρω ή να συνδέεται με την όλη διαδικασία της παρούσας ανακοίνωσης.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία ακινήτων της ΕΕΑ (eea.akinita@gmail.com, 211 4117683, 6938 641978),

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

ΖΩΗΣ Θ. ΚΟΛΙΟΣ

Pin It on Pinterest